Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 17 czerwca 2019 r. tj. poniedziałek o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Spiczyn na lata 2019-2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2018 rok – debata nad raportem o stanie Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Spiczyn z wykonania budżetu za 2018 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok:
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
  2. uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Spiczyn z tytułu wykonania budżetu Gminy Spiczyn za 2018 rok,
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady.
 14. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r., poz. 506/ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót