Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 24 maja 2019 r. tj. piątek o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Spiczyn na lata 2019-2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spiczyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Spiczyn, od dnia 1 września 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Spiczyn publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 10. Zapoznanie z arkuszami organizacyjnymi szkół oraz ich ofertą zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2019/20. Zapoznanie z potrzebami szkół w związku ze zmianami w oświacie.
 11. Zapoznanie z ofertą wakacyjną dla dzieci i młodzieży świadczoną przez placówki kultury i sportu na terenie Gminy.
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady.
 13. Zamknięcie obrad.
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
Artur Barczak            
 
 
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r., poz. 506/ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót