Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o VI sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o VI sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 11 kwietnia 2019 r. tj. czwartek o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się VI sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia o powierzeniu Gminie Milejów zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Spiczyn przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Spiczyn na lata 2019- 2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2018- 2023’’.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Charlęż.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Januszówka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jawidz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kijany.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludwików.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Spiczyn.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stawek.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stoczek.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Radzic.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wólka.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawieprzyce.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawieprzyce-Kolonia.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ziółków.
 24. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady.
 25. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r., poz. 506 / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót