Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o V sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o V sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 7 marca 2019 r. tj. czwartek o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się V sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski  i informacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna na terenie Gminy Spiczyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Spiczyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn.    
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia  Funduszu Sołeckiego z budżetu gminy na rok  2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn – I etap, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn – I etap.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Charlęż.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Januszówka.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Jawidz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Kijany.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Ludwików.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Spiczyn.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Stawek.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Stoczek.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Radzic.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wólka.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Zawieprzyce.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Zawieprzyce-Kolonia.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Ziółków.
 27. Przyjęcie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Spiczyn odnośnie rozpatrzenia petycji w sprawie strzelnicy w miejscowości Spiczyn.
 28. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady.
 29. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót