Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o IV sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o IV sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2019 r. tj. piątek o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2019-2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Spiczyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Spiczyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn dla przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm – Lublin Systemowa nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn dla przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm – Lublin Systemowa.
 11. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 12. Zamknięcie obrad.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn

(-) Artur Barczak
 
 
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót