Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o III sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o III sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2018 r. tj. czwartek o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się III sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Spiczyn na 2019 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn,
  4. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Spiczyn w sprawie opinii i wniosków Komisji,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wniesionej przez Wójta Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spiczyn,
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Spiczyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Spiczyn ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Spiczyn na 2019 rok.
 15. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 16. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm/ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót