Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o II sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o II sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2018 r. tj. piątek o godz. 16.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się II sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: VII i VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Spiczyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela do Gminy Spiczyn do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach.
 11. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych składanych do Wójta Gminy Spiczyn za 2017 rok.
 12. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych składanych do  Przewodniczącego Rady Gminy Spiczyn za 2017 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy
                                          (-) Artur Barczak
 
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994 / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót