Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XLV sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XLV sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 5 października 2018 r. tj. piątek o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XLV sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Spiczyn do projektu pn. „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Kijanach”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2018-2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie pomiędzy Gminą Spiczyn a Gminą Lublin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia międzygminnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Spiczyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Spiczyn.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
 
(-) Joanna Dejko
 
 
 
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994 / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót