Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XLIV sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XLIV sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 25 lipca 2018 r. tj. środa o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XLIV sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie za 2017 rok.
 6. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Spiczyn za 2017 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Spiczyn na lata 2017-2019 za rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2018 -2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu na realizację zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L Zawieprzyce-Kolonia – Zawieprzyce’’.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu na realizację zadania ,,Modernizacja drogi powiatowej Nr 1565L w m. Nowa Wólka – Stary Radzic’’.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości gruntowej.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
                                         
(-) Joanna Dejko
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994 / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót