Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XLIII sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XLIII sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2018r. tj. czwartek o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XLIII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn’’.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie za 2017 rok.    
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Spiczyn z wykonania budżetu za 2017 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok,
  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
  2. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej.    
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spiczyn na 2018 rok przyjętego uchwałą nr VII.230.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji  dla Gminy Spiczyn na lata 2016-2026.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
                                         

(-) Joanna Dejko

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994 / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót