Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XLII sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XLII sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2018r. tj. czwartek o godz. 8.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XLII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 6. Przyjęcie ,,Sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku’’.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2018-2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn’’.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Spiczyn publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w placówkach systemu oświaty prowadzonych przez Gminę Spiczyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w placówkach systemu oświaty prowadzonych przez Gminę Spiczyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spiczyn na 2018 rok przyjętego uchwałą nr VII.230.2018 z dnia 28 marca 2018r.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 (-) Joanna Dejko
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994/ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót