Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2018 r. tj. środa o godz. 13.00 w Gminnym Centrum Kultury w Ziółkowie odbędzie się XLI sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

1) Otwarcie sesji.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4) Informacja o działalności Wójta między sesjami.

5) Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2018 rok.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2018-2021.

8) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn dla przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm-Lublin Systemowa.

9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Spiczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Spiczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Spiczyn na 2018 rok.

12) Odpowiedzi na interpelacje.

13) Zamknięcie obrad.

 

 
Przewodniczący Rady Gminy
 
(-) Joanna Dejko

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017r., poz. 1073. z poźn. zm./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót