Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2018r. tj. środa o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Sprawozdania Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn z działalności Komisji w 2017 roku.

  5. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.

  6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Spiczyn na 2018 rok.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Rady Gminy Spiczyn.

  9. Odpowiedzi na interpelacje.

  10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
       (-) Joanna Dejko
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017r., poz. 1073. Z poźn. zm./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót