Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2017r. tj. środa o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Spiczyn na 2018 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn,
  4. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Spiczyn w sprawie opinii i wniosków Komisji,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wniesionej przez Wójta Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spiczyn na lata 2018-2020,
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie Kijany.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
       (-) Joanna Dejko


Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017r., poz. 1073./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [247.90 KB]


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót