Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XXXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2017r. tj. czwartek o godz. 8.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że zmiana w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
       (-) Joanna DejkoZgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017r., poz. 1073./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót