Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XXXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 30 października 2017r. tj. poniedziałek o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny tj. 2016/2017 w tym o egzaminie w klasie trzeciej gimnazjum.
 7. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych składanych do Wójta Gminy Spiczyn za 2016 rok.
 8.  Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych składanych do Przewodniczącego Rady Gminy Spiczyn za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Spiczyn do projektu realizowanego w partnerstwie pn. ,,Przebudowa świetlicy wiejskiej w Charlężu’’.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Spiczyn do projektu realizowanego w partnerstwie pn. ,,Kompetencje kluczowe w Gminie Spiczyn’’.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2017-2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi gminnej publicznej do kategorii drogi wewnętrznej.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Joanna DejkoZgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót