Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 04 października 2017r. tj. środa o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXXV sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Spiczyn do projektu pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Januszówce gm. Spiczyn’’.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Zamknięcie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(-) Bolesław KarpińskiZgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ niniejsze  zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót