Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XXXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 14 września 2017r. tj. czwartek o godz. 8.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu na wspólną realizację projektu pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000 L Kijany – Łuszczów’’ w ramach ,,Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019’’.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania ,,Zapewnienie obsługi komunikacyjnej do działek poprzez niweletę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 828 i 829 w miejscowości Jawidz gm. Spiczyn’’.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2017-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości gruntowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym pomocy finansowej na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu z nieruchomości położonych na terenie gminy Spiczyn.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
       (-) Joanna Dejko


Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.
Autor: Gmina Spiczyn
Powrót