Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XXXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 19 lipca 2017r. tj. środa o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie za 2016 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Spiczyn z realizacji programu współpracy gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2017-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Spiczyn do projektu pn. ,,Partnerzy rozwoju e-Administracji’’.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Spiczyn do projektu pn. ,,Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Spiczyn’’.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
       (-) Joanna Dejko
 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót