Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji RG Spiczyn

Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2017r. tj. piątek o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXXII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2017-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Spiczyn z wykonania budżetu za 2016 rok:
  1.  rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok,
  2.  rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok,
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
  2. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie za 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie za 2016 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Joanna Dejko

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót