Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XXXI sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 07 czerwca 2017r. tj. środa o godz. 13:00 w świetlicy wiejskiej w Zawieprzycach-Kolonii odbędzie się XXXI sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2017-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania ,,Budowa chodnika w miejscowości Jawidz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz od km 25+730 do km 26+170’’.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania ,,Budowa chodnika w miejscowości Jawidz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice od km 7+663 do km 7+970’’.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Spiczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową                w Spiczynie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Jawidzu                           w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hansa Christiana Andersena w Jawidzu.
 12. Podjęcie uchwały zmiany uchwały  Nr VII.170.2017 Rady Gminy Spiczyn  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spiczyn i inne organy  od dnia 1 września 2019 r.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
 
       (-) Joanna Dejko
 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót