Sesje Rady Gminy

Sala konferencyjna

ZAWIADOMIENIE o Sesji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2023 r. tj. poniedziałek o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XLVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XLV sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn w roku 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Spiczyn”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek o których mowa w art. 2 pkt 1, 2a, 2b i 7 ustawy Prawo oświatowe.
 10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2023r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2023-2026.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Spiczyn do ,,Łęczyńskiego Klastra Energii’’.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia kontynuacji członkostwa Gminy Spiczyn w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania ,,Polesie’’ w okresie programowania 2021-2027.  
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi  na Wójta Gminy Spiczyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn na 2023 rok.  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Spiczyn na 2023 rok.
 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady Gminy Spiczyn.
 18. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady
    Artur Barczak 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót