Sesje Rady Gminy

Sala konferencyjna

ZAWIADOMIENIE o Sesji Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 15 września 2022 r. tj. czwartek o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XL sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2022r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2022-2025.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr XX/118/09 Rady Gminy Spiczyn z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy, wysługę lat oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 10. Rozpatrzenie petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady Gminy Spiczyn.
 12. Zamknięcie obrad.

 

  Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak
 
 
 
 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r., poz. 559/ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót