Sesje Rady Gminy

Sala konferencyjna

Zawiadomienie o Sesji Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2022 r. tj. środa o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXXIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez Radną według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 3. Stwierdzenie obecności i zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Wolne wnioski  i informacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Spiczyn Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Spiczyn ze spółki: Wirtualne Powiaty 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęcznej [KRS: 0000587223] poprzez zbycie w drodze umorzenia wszystkich udziałów przysługujących Gminie Spiczyn na rzecz Wirtualne Powiaty 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęcznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w placówkach systemu oświaty prowadzonych przez Gminę Spiczyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Gminy Spiczyn.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym  z wykonywania uchwał Rady.
 14. Zamknięcie obrad.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak

 

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022r., poz. 559/ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót