Sesje Rady Gminy

Sala konferencyjna

XXXVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczy

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 17 czerwca 2022 r. tj. piątek o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXXVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski  i informacje.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Spiczyn na lata 2022-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Spiczyn na rok szkolny 2022/2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Spiczyn wotum zaufania za 2021 rok – debata nad raportem o stanie Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Spiczyn z wykonania budżetu za 2021 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,
  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok:
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
  2. uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Spiczyn z tytułu wykonania budżetu Gminy Spiczyn za 2021 rok,
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie.
 15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym  z wykonywania uchwał Rady.
 16. Zamknięcie obrad 
Przewodniczący  Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak

 

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022r., poz. 559/ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia. 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót