Sesje Rady Gminy

Sala konferencyjna

ZAWIADOMIENIE - XXXVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 26 maja 2022 r. tj. czwartek o godz. 9.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXXVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Szkolenie nt. bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie za rok 2021.
 8. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Spiczyn.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Spiczyn za 2021rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2022r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2022-2025.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik do uchwały Nr XXXV/229/2022 Rady Gminy Spiczyn z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spiczyn w 2022 roku.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady Gminy Spiczyn.
 14. Zamknięcie obrad.

 

  Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak

 

 

 

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r., poz. 559/ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót