Sesje Rady Gminy

Sala konferencyjna

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2022 r. tj. piątek o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXXV sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/210/2021 Rady Gminy Spiczyn z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy Spiczyn i sołtysów Gminy Spiczyn.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych za osiągane wyniki sportowe dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Spiczyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Spiczyn na lata 2022-2026
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” z terenu Gminy Spiczyn na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spiczyn na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2021 Rady Gminy Spiczyn z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Spiczyn na lata 2021–2025
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/184/2021 Rady Gminy Spiczyn
  z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady Gminy Spiczyn.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
 (-) Artur Barczak

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót