Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2017r. tj. czwartek o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

1) Otwarcie sesji.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4) Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.

5) Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2017 rok.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn.

8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Spiczyn na lata 2016 – 2026.

9) Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Spiczyn oraz niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.

11) Odpowiedzi na interpelacje.

12) Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
 
(-) Joanna Dejko

 

 

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

 

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót