Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2017r. tj. czwartek o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdania Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn z działalności Komisji w 2016 r.
 5. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku            na terenie Gminy Spiczyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Spiczyn Nr 121 z dnia 6 września  2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Spiczyn na 2017 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 
Przewodniczący Rady Gminy
 
        (-) Joanna Dejko

 

 

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót