Sesje Rady Gminy

Sala konferencyjna

ZAWIADOMIENIE O SESJI GMINY SPICZYN

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2021 r. tj. środa o godz. 09.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXXIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Spiczyn na 2022 rok:
  1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
  2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
  3. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn
  4. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Spiczyn w sprawie opinii i wniosków Komisji
  5. Dyskusja
  6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
 9. Podjęcie uchwały w uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spiczyn na lata 2022-2025
  1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady Gminy Spiczyn.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
 
(-) Artur Barczak

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót