Sesje Rady Gminy

Sala konferencyjna

ZAWIADOMIENIE o XXXI sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2021 r. tj. czwartek o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXXI sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych składanych do Wójta Gminy Spiczyn za 2020r.
 7. Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych składanych do Przewodniczącego Rady Gminy Spiczyn za 2020r.
 8. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2021r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2021-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 13. Przyjęcie stanowiska w sprawie ceny drewna przyjmowanej do ustalenia podatku leśnego na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Spiczyn na lata 2016-2026.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Spiczyn.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia diet radnych Rady Gminy Spiczyn i sołtysów Gminy Spiczyn.
 18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady Gminy Spiczyn.
 19. Zamknięcie obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
 
(-) Artur Barczak

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót