Sesje Rady Gminy

Sala konferencyjna

ZAWIADOMIENIE XXIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 23 lipca 2021 r. tj. piątek o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Spiczyn na lata 2021-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Spiczyn
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty i zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Spiczyn.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady Gminy Spiczyn.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
 
(-) Artur Barczak

 

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia. 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót