Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2016r. tj. środa o godz. 13.30 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

1) Otwarcie sesji.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4) Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.

5) Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Spiczyn na rok 2017:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn,
d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Komisji,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wniesionej przez Wójta Gminy.

7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spiczyn,

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów Komisji stałych Rady Gminy Spiczyn na 2017 rok.

9) Odpowiedzi na interpelacje.

10) Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
 
        (-) Joanna Dejko

 

 

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót