Sesje Rady Gminy

Sala konferencyjna

ZAWIADOMIENIE XXVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2021 r. tj. środa o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje i zapytania Radnych.

 5. Wolne wnioski i informacje.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2021.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Spiczyn na lata 2021-2024.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Spiczyn na lata 2021-2025.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Spiczyn na rok szkolny 2021/2022.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie za 2020 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie za 2020 rok

 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2020 rok – debata nad raportem o stanie Gminy.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Spiczyn z wykonania budżetu za 2020 rok:

  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,

  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok,

 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok:

  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,

  2. uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Spiczyn z tytułu wykonania budżetu Gminy Spiczyn za 2020 rok,

  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej,

  4. dyskusja,

  5. głosowanie.

 16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady Gminy Spiczyn.

 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
 

(-) Artur Barczak

 

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót