Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXV sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XXV sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 08 grudnia 2016r. tj. czwartek o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXV sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 08 grudnia 2016r. tj. czwartek o godz. 9.00                         w  świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXV sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

1) Otwarcie sesji.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4) Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.

5) Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2016 rok.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2016-2019.

8) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.

9) Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.

10) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.

11) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.

12) Podjęcie uchwały przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.

13) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                                   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny                     w Gminie Spiczyn na lata 2017 -2019.

15) Podjęcie uchwały w sprawie aplikowania Gminy Spiczyn o środki w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

16) Podjęcie uchwały wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Spiczyn” współfinansowanego w ramach działania 5.5 Promocja niskoemisyjności objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś –Ukraina 2014-2020.

18) Odpowiedzi na interpelacje.

19) Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
 
        (-) Joanna Dejko
 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

 

 

 

 

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót