Sesje Rady Gminy

Sala konferencyjna

ZAWIADOMIENIE XXVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2021 r. tj. wtorek o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje i zapytania Radnych.

 5. Wolne wnioski i informacje.

 6. Przyjęcie sprawozdania Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS w Spiczynie
  za 2020 rok.

 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Spiczyn
  z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2021 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2021-2024.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.”

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Spiczyn na lata 2021-2025.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
  za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
  o dodatek mieszkaniowy.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/163/2021 o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w km 25+910”

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Spiczyn.

 15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
  w tym z wykonywania uchwał Rady.

 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
Artur Barczak

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót