Sesje Rady Gminy

Sala konferencyjna w Gminie

Zawiadomienie XXVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2021 r. tj. wtorek o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS w Spiczynie za 2020 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania GOPS w Spiczynie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania GOPS w Spiczynie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Spiczyn za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2021-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spiczyn na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Spiczyn do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Spiczyn i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wydawania gazety lokalnej "Spiczyn.info".
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady.
 15. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn

Artur Barczak

 

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót