Sesje Rady Gminy

Sala konferencyjna

Zawiadomienie XXV sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2021 r. tj. środa o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXV sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn w roku 2020.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Spiczyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2021-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania ,,Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w km 25+910’’.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Spiczyn na 2021 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady.
 14. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
Artur Barczak

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót