Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 4 listopada 2016r. tj. piątek o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Kultury w Ziółkowie odbędzie się XXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII.65.2015 Rady Gminy Spiczyn z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego  i leśnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2016-2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
 
        (-) Joanna Dejko
 

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Zawiadomienie o XXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [24.23 KB]


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót