Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 27 października 2016r. tj. czwartek o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn’’.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości gruntowej.
 12. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych składanych do Wójta Gminy Spiczyn za 2015 rok.
 13. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych składanych do Przewodniczącego Rady Gminy Spiczyn za 2015 rok.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny  tj. 2015/2016 w tym o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej trzeciej klasy gimnazjum
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
        (-) Joanna Dejko

 

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Zawiadomienie o XXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [496.30 KB]


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót