Sesje Rady Gminy

Grafika ogólna sesja rady gminy

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 20 listopada 2020 r. tj. piątek o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie odbędzie się XXIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski  i informacje. 
 6. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych składanych do Wójta Gminy Spiczyn za 2019r.
 7. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych składanych do Przewodniczącego Rady Gminy Spiczyn za 2019r.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.  
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady.
 13. Zamknięcie obrad.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn 
(-) Artur Barczak 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót