Sesje Rady Gminy

Sala sesji

Zawiadomienie XXII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 30 września 2020 r. tj. środa o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Spiczyn z wykonania budżetu Gminy Spiczyn za I półrocze 2020 roku:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Spiczyn za I półrocze 2020r.
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
  3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2020-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn – II etap, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn – II etap.
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r., poz. 713 / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót