Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XXII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 13 października 2016r. tj. czwartek o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:


1) Otwarcie sesji.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4) Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.

5) Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6) Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Spiczyn z wykonania budżetu Gminy Spiczyn za I półrocze 2016r.

7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Polesie’’ oraz samorządami lokalnymi w celu realizacji projektu pn. ,,Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa lubelskiego’’

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2016.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2016-2019.

10) Odpowiedzi na interpelacje.

11) Zamknięcie obrad.

 

 
Przewodniczący Rady Gminy
        (-) Joanna Dejko

 

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót