Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2020 r. tj. środa o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Spiczyn.
 7. Przyjęcie sprawozdania GOPS w Spiczynie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2020-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady.
 16. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady
Artur Barczak
 
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm. / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót