Sesje Rady Gminy Transmisja

Sala posiedzeń

Zawiadomienie XXIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2020 r. tj. poniedziałek o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie odbędzie się XXIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2020-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Spiczyn na 2021 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn,
  4. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Spiczyn w sprawie opinii i wniosków Komisji,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spiczyn na lata 2020-2023.
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak
 
 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r., poz. 713 / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót