Aktualności

 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup 5 używanych plastikowych pojemników 1100l na odpady komunalne.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup 5 używanych plastikowych pojemników 1100l na odpady komunalne.

1. Zamawiający:

Gmina Spiczyn

Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa używanych pojemników plastikowych 1100l na odpady komunalne.

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

dostawę  wraz z rozładunkiem 5 używanych pojemników plastikowych 1100l na odpady komunalne, do  miejscowości Kijany, gmina Spiczyn.

3.2. Parametry techniczne i wymagania Zamawiającego dotyczące pojemników pojemności 1100l na odpady komunalne..

1) Pojemniki plastikowe wykonane z czystego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości

bez dodatku regranulatu, odporne na promienie UV i niskie temperatury. Dostosowane do opróżniania przez wszystkie samochody przeznaczone do wywozu odpadów komunalnych.

2) Pojemniki 1100 l  wyposażone w kółka jezdne, ogumione o śr. 200 mm,  na ułożyskowanych obrotnicach, z blokadą min. jednego koła.

3) pojemniki wyposażone w półokrągłą klapę.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna być:

· opatrzona danymi firmy (nazwa, adres, nip, numer telefonu),

· posiadać datę sporządzenia,

· zawierać ceny jednostkowe oraz sumaryczne,

Ofertę należy przesłać na adres email gminy Spiczyn gmina@spiczyn.pl do dnia 5 września 2016r do godz. 900.

 

Najkorzystniejsza cenowo oferta będzie podstawą do zawarcia umowy.

Rozpatrywane będą oferty z datą wpływu do dnia 5 września 2016r do godz. 900.

Termin dostawy: do 15 września 2016r.

 

 

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia oraz  sposób uzyskania informacji: inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Janusz Fitzerman, tel 81 75 77 048, pok. nr. 7 Urząd Gminy Spiczyn.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót