Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dn. 08.08 2016r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dn. 08.08 2016r.

Urząd Gminy Spiczyn zaprasza podmioty posiadające uprawnienia w zakresie usuwania drzew do złożenia oferty na Usunięcie drzew w m. Zawieprzyce i m. Spiczyn gm. Spiczyn.

Opis przedmiotu zamówienia: usunięcie dwóch sztuk drzew:

- drzewo z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia na wysokości 130 cm- 305 cm, zlokalizowanego na działce nr 1972/4, obręb Zawieprzyce, w Zespole pałacowo- parkowym przy Kaplicy

- drzewo z gatunku klon polny o obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 110 cm zlokalizowanego na działce Nr 571/1 w m. Spiczyn 

wycinka poprzez odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i pnia drzew na wysokości 5 cm od poziomu gruntu;  Zamawiający zastrzega, że uprzątnięcie terenu z gałęzi po wyciętym drzewie zapewni Wykonawca przez złożenie w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce na terenie w/w działek.

Wycinka drzew, stanowiąca przedmiot zamówienia, winna być wykonywana w taki sposób, aby nie naruszyć istniejącej roślinności oraz urządzeń, instalacji i zabudowy w bezpośrednim otoczeniu usuwanego drzewa i na szlakach komunikacyjnych znajdujących się w sąsiedztwie.

Przed złożeniem ofert oferent zapozna się z przedmiotem zamówienia przy udziale osoby reprezentującej Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: do 19 sierpnia 2016r.

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia oraz  sposób uzyskania informacji: inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Janusz Fitzerman, tel 81 75 77 048, pok. nr. 7 Urząd Gminy Spiczyn. 

Najkorzystniejsza cenowo oferta będzie podstawą do zawarcia umowy.

 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w pokoju  nr 6 do  dnia 12 sierpnia 2016r do godz. 10 00  na adres Urząd Gminy Spiczyn, Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn

Oferta należy złożyć w zamkniętej podpisanej opieczętowanej kopercie z napisem 

„Oferta na usunięcie drzew”

Rozpatrywane będą oferty z datą wpływu 12 sierpnia 2016r do godz. 10 00

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

 

  1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakres której wchodzi wycinka  i usuwanie drzew,
  2. Dysponują odpowiednim sprzętem do wykonania wycinki drzew. 
  3. Zatrudniani pracownicy prowadzący wycinkę drzew  posiadają przewidziane prawem  uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac w tym uprawnienia do  obsługi pił mechanicznych.  

Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów:

  1. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie której wchodzi wycinka i usuwanie drzew,
  2. Poświadczone kserokopie zaświadczeń o szkoleniu BHP pracowników  zatrudnianych przy wycince  drzew oraz uprawnień do obsługi pił mechanicznych do ścinania drzew.
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu   i miejscem usuwania drzew, 
  4. Oświadczenie o dysponowaniu wiedzą i sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót