Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy 10.03.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy 10.03.2016

OŚ.6220.3.2016

Wójt Gminy Spiczyn działając  art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U.  2013  poz. 1235 z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a 

strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10.03.2016 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Zawieprzycach”  na działkach  Nr 1971/1, 1972/1, 1972/3 i 1972/4 położonych w Zawieprzycach, gmina Spiczyn.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z pismami  Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie  i Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Spiczyn, Spiczyn 10 C  w pokoju Nr 2 w godzinach pracy urzędu od dnia 10.03.2016 r. do 30.04.2016 r.

Jednocześnie informuję, że w/w obwieszczenie Wójta Gminy Spiczyn podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Spiczyn oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Spiczyn.

 

WÓJT GMINY
      /-/
mgr inż. Dorota Szczęsna

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót