Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Urząd Gminy Spiczyn w ramach realizowanego przez Gminę Spiczyn programu usuwania wyrobów zawierających azbest zaprasza uprawnionych wykonawców do złożenia oferty cenowej na demontaż,

 

 

zabezpieczenie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości ok. 2000 m2/26,0 Mg oraz zabezpieczenie, załadunek, transport  i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest zlokalizowanych  na posesjach w ilości ok. 1500 m2/19,5 Mg. 

W związku z trwającym naborem wniosków o usunięcie eternitu powyższe ilości mogą ulec zwiększeniu.

Termin realizacji zamówienia od 4 maja 2016 r. do 15 września 2016 r. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej opieczętowanej kopercie z napisem „Oferta w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2016r.”

Ofertę należy sporządzić wg. Wzoru Nr 1 załączonego do niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju Nr 6 do dnia 25 kwietnia 2016 r. do godz. 9.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. Nr 2 w dniu 25 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zapewniała najtańszą realizację zadania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Janusz Fitzerman tel. 81 75-77-026.

 

Załączniki:

  1. Wzór oferty [plik pdf: rozmiar: 67KB]
  2. Wzór umowy [plik pdf: rozmiar: 84KB]

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót