Aktualności

Zmiany podatkowe od 2016

Zmiany podatkowe od 2016

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, w ustawie o podatku rolnym oraz w ustawie o podatku leśnym, wynikające z ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych usta

 

W związku z powyższym:

 

  • Nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych jeżeli wysokość zobowiązania (łącznie) na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru  (obecnie to kwota 6,10 zł). W tym przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny (pobierany). Zasady te będą miały zastosowanie również do zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

 

  • Gdy kwota podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100,00 zł, podatek ten powinien zostać uregulowany przez podatnika jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Wobec powyższego, gdy łączna kwota podatku nie przekroczy 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Dla osób fizycznych to 15 marzec 2016r. Jeżeli podatek przekroczy wyżej wskazaną kwotę to płatny jest  jak dotychczas w czterech terminach:  do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Ta sama zasada dotyczy osób prawnych i spółek niemających osobowości prawnej z uwzględnieniem terminów płatności rat poszczególnych podatków.

 

Zmiany w podatku rolnym:

  • grunty pod rowami (oznaczone geodezyjnie W) oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (oznaczone geodezyjnie jako Lzr) – 1 ha fizyczny gruntu odpowiada 0,20 ha przeliczeniowego,
  • użytki rolne zabudowane (oznaczone geodezyjnie Br-R, Br-Ł, Br-Ps) – 1 ha fizyczny gruntu odpowiada 1 ha przeliczeniowemu bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego.

 Ważne! 

Jeżeli podatnik posiada grunty, których przeliczniki ulegają zmianie od 2016 roku, zmieni się także powierzchnia przeliczeniowa jego gospodarstwa.
W myśl ustawy o podatku rolnym, rolnikiem jest osoba posiadająca grunty o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny, bądź 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych. Zmiana przeliczników gruntów może zatem skutkować uzyskaniem lub utratą statusu rolnika.

Zmiany w  podatku leśnym:

  • zniesiono preferencyjną stawkę podatku leśnego (50%) dla lasów ochronnych, 
  • wprowadzono łączne zobowiązanie pieniężne jako formę pobierania zobowiązania podatkowego - w przypadku osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót